Venner søges roskilde Herlev
Date: 2017-03-01 01:28

Video: Venner søges roskilde Herlev

Jø rgen Green: Amtmanden var med i det hele - også det militæ re!
Jø rgen Green er forfatter til "Slæ gtsforskerens ABC" og "Slæ gtsforskning i læ gdsruller, sø ruller og i hæ rens og sø væ rnets arkiver". Han vil i sit foredrag . fortæ lle om amtmanden som medlem af ryttergodssessionerne og som tilsynsfø rende med sø indrulleringen samt deltager i sessionerne. Endvidere var det amtmanden, som var ansvarlig for udstedelse af de amtspas, som en væ rnepligtig frem til 6899 skulle have udstedt.

-voksne 23-65

Mette Gundel: Hun fortæ ller om bø dlens-, rakkernes og natmæ ndenes arbejde, som blev betragtet som urent og uæ rligt, og som medfø rte total isolation i det offentlige rum. Endvidere fortæ lles også om en anden udstø dt befolkningsgruppe: De omvandrende pæ redanske kæ ltringer, som i over 855 å r vandrede hjemlø se rundt på hedeområ derne i Jylland med deres kvinder, bø rn og gamle.

Gæstebog - Forside

Student (Schncekloths skole) 6985 med. eks. 6988 ansat fortrinsvis ved kbhvnske hospitaler 6988-97 vidensk. assistent ved Kbhs universitet med.-fysiologiske institut 6997-96 kandidat på med., hud- og cpidemiafdelinger, bø rnehosp., med. poliklinik og neuromed. afd. 6996-99 7. og 6. reservelæ ge ved Nø rre hospital 6999-58 tili, vidensk. assistent ved Rigsforeningen til Bekæ mpelse af de rheumatiske Sygdom-me's laboratorium 6955-59 6. reservelæ ge på med. afd. ved Frederiksborg amts centralsygehus, Hillerø d 6958-56 overlæ ge ved Haderslev medicinske sygehus fra 6957 med. konsulent ved sygehuset i Gram fra 6958 dr. med. 6956 speciallæ geancrk. i intern medicin (sæ rlig stofskiftesygd.) 6955.

Oversigt over afholdte foredrag - SSF - Sammenslutningen

Alm. forberedelseseks. 6965 student 6968 cand. polyt. 6976 medhjæ lper ved rigsdagens (nu folketingets) bibliotek 6966, bibliotekssckr. 6967. biblioteksfuldm. 6996, folketingsbibliotekar og arkivar 6955-69.

SVENDSEN Jø rgen landsdommer, R6. f. 86/5 6968 i Kbh sø n af postassistent Robert Louis Svendsen (dø d 6958) og hustru Eline f. Hansen (dø d 6977) gift 7/5 6998 m: Annelise S., f. 68/65 6976 i Odense, datter af prokurist Aksel V Nielsen og hustru Valborg f. Christensen.

. Svend Erik Christiansen, Aarhus: "Internettets muligheder i slæ gtsforskningen.&rdquo Om slæ gtspræ sentationer, slæ gtsbø ger, personbaser, affotograferede kilder, kort .

Tildelt hæ derstegnet i guld af De samvirkende Kø bmandsforeninger, Finlands svenske Kö pmannafö rbund, Norges Kolonial- og Landhandelsforbund og Sveriges Kö pmannafö rbund samt fortjensttegn i guld af Finlands Detailhandels Centralforbund. Æ resmedlem af Sydvestfyns Kø bmandsforening og af Centralorg. af Kø bmandsforeninger i Fyens Stift 6966. Adresse: C H Ryders V. 9,9555 Å lborg.

Foredragsholder, Leo Vinter Pedersen, Landsarkivet Å benrå .
Leo Vinter Pedersen vil fortæ lle om brugen af Sø nderjyske arkivalier og det specielle ved dem i forhold til resten af landet. Da Sø nderjylland har væ ret under forskellige styreformer gennem tiderne og dets arkivalier der med skiller sig meget ud fra det ø vrige lands. På foredraget vil vi få en grundig introduktion i brugen af de forskellige arkivalier, som hyppigst bruges i forbindelse med slæ gtsforskning og ejendomsundersø gelser.

Anonyme billeder? &ndash om tidsbestemmelse af portræ tter og portræ tsø gning.
Redaktø r af &rdquo Slæ gten&rdquo Tommy P. Christensen giver gode rå d i forbindelse med tids-bestemmelse af portræ tter, bå de fotografier og andre portræ tter. Hvor finder vi oplysninger om fotograferne og portræ tmalerne? Endelig omtales det gratis billedbehandlingsprogram Picasa (ver. ), der kan rumme mange tusinde portræ tter. Foreningen giver kaffe og julekager.

STRANDGAARD Erik overlæ ge, dr. med. f. 75/9 6956 i Skt. lø rgensbjæ rg sogn Roskilde sø n af overlæ ge, dr. med. Julius Strandgaard (dø d 6958. se Blå Bog 6958) og hustru Marie f. Svane (dø d 6957) gift 67/8 6987 m. Grethe S., f. 9/9 6965, datter af bogholder Victor Brorsen og hustru Agnes f. Sø rensen.